Vad är digitalisering?

Facebooktwitterlinkedinmail

Digital native

Digitalisering sågs ursprungligen som ett sätt att omvandla analog information till digital men har numera flera olika innebörder.

Enligt Terminologicentrum så skall man ”aldrig ta för givet att den du talar med tolkar digitalisering på samma sätt som du”

Precis som Uppsala Nya Tidning skriver så är digitaliseringen inte nytt utan något som har pågått under väldigt lång tid.

Sveriges digitaliseringsstrategi

Regeringens digitaliseringsstrategi täcker fem områden för digitalisering:

Digital kompetens

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Det innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.

Digital trygghet

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda. Säkerheten är ett område som måste prioriteras mycket högre. Därför kommer regeringen inom kort att presentera en ny cybersäkerhetsstrategi.

Digital innovation

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Det innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids.

Digital ledning

I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering. Det innebär att verksamheter ska effektiviseras, utvecklas och få högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.

Digital infrastruktur

Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. Det betyder att hård och mjuk infrastruktur ska förbättras och förstärkas för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt.

Digitalisering handlar om tre saker

För mig handlar digitalisering av en organisation, offentlig eller privat om tre saker:

Människor

Ledning och personal måste öka sin digitala kompetens och känna sig trygga med det.

Processer

Att datorisera en process är inte samma sak som att digitalisera sitt arbetssätt. Digitaliseringen innebär att vi ser på våra processer utifrån för att se vad vi kan göra om i dessa för att få dom mer effektiva eller rent av rationalisera bort dom helt eller delvis genom automatisering såsom artificiell intelligens, robotisering osv. Processerna kräver vidare att vi har ordning på vår datakvalitet och att vi har analysverktyg för att kunna förbättra våra processer kontinuerligt.

Teknik

Förutom digital infrastruktur så måste vi ha system som är innovativa och ser till att processerna kan digitaliseras på det sättet vi vill. Systemintegration är oerhört viktigt för att lyckas med digitaliseringen.

Det är det kontinuerliga samspelet mellan dessa tre faktorer som åstadkommer digitalisering oavsett vilken del av verksamheten vi pratar om: marknad, försäljning, ekonomi, produktion eller ledning.

Delamaro Consulting är ett företag som hjälper organisationer med deras digitaliseringsaktiviteter allt från strategi till genomförande.